چند عبارت روسی

Повезло тебе!

خوش به حالت!


будь осторожен!

مراقب باش !


Без предисловий!

طفره نرو!


Понятия не имею.

نظری ندارم.


Проехали

غیر از معنای عبور کردن با وسیله نقلیه(راندن -راندیم) می‌تواند به منظوره (بگذریم) هم باشد .

А: Андрей всё мне про ссору рассказал.

Б: Проехали…

آ: آندری به من (راجع‌به) همه چیز دعوا گفت (تعریف کرد).

ب: بگذریم…

کلمه про به معنای راجع‌به.