گله نکن Не жалуйся

Не жалуйся!
Никогда!
Ни на кого.
Ни на что.
Осознай свои проблемы, ищи решения, но не жалуйся.

گله نکن!
هیچوقت!
از هیچکس.
از هیچ چیز.
به مشکلات خود پی ببر، چاره جویی کن، اما گله نکن.